Day: June 12, 2014

Projekat električnih instalacija proizvodnog pogona sa magacinom

Za predmetni objekat koji se sastoji od proizvodnog dela (motorni pogon za proizvodnju stočne hrane ekstrudiranje soje) i magacinskog dela (magacin gotovih prizvoda) urađen je Projekat elektroenergetskih električnih instalacija (jake struje) i projekat dojave požara. U projektu jake struje je obuhvaćeno sledeće: Spoljni napojni kablovi sa trafostanice u zemljanom rovu […]