Projekat restorana sa kuhinjom

Projekat elektroenergetskih instalacija za objekat velikog Restorana sa profesionalnom kuhinjom, urađeno sve prema tehnologiji i propisima. Projektom su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na niskonaponsku mrežu Merni razvodni ormar, razvodni ormari, regali i nosači kablova, napojni kablovi Mrežno i agregatsko napajanje Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Utičnice i priključci Tehnologija kuhinje Tehnologija šanka Kafe Grejanje, ventilacija i klimatizacija Grejni kablovi (grejanje oluka) Blok šeme delovanja opreme, protivpožarne klapne Jednopolne šeme (izgledi ormara sa dimenzijama) Uzemljenje (temeljni uzemljivač) Izjednačenje potencijala Gromobran (klasičan žičani) Odvodnici prenapona Projektom su obuhvaćeni: Crteži (grafički prilozi) Proračun električnih instalacija Proračun osvetljenja Proračun Tekstualni deo (opšti deo) Predmer i predračun Za cenu i uslove plaćanja javite se na...

Projekat električnih instalacija stambenog objekta (jaka i slaba struja, telekomunikacione i signalne instalacija)

Projekat električnih instalacija stambenog objekta koji se satoji od 3 kuće u nizu sa 3 stana (Pr+Po, prizemlje sa potkrovljem) sastoji se od Elektroenergetskih instalacija i telekomunikacionih i signalnih instalacija: Priključak objekta na niskonaponsku mrežu Merni razvodni ormar, razvodne table i napojni kablovi Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Utičnice i priključci Grejanje (kotlarnica) Uzemljenje (temeljni uzemljivač) Izjednačenje potencijala Gromobran (klasičan žičani) Telefonske instalacije TV/antenske instalacije Projektom su obuhvaćeni: Crteži (grafički prilozi) Proračun električnih instalacija Tekstualni deo (opšti deo) Predmer i predračun Za cenu i uslove plaćanja javite se na...

Projekat električnih instalacija proizvodnog pogona sa magacinom

Za predmetni objekat koji se sastoji od proizvodnog dela (motorni pogon za proizvodnju stočne hrane ekstrudiranje soje) i magacinskog dela (magacin gotovih prizvoda) urađen je Projekat elektroenergetskih električnih instalacija (jake struje) i projekat dojave požara. U projektu jake struje je obuhvaćeno sledeće: Spoljni napojni kablovi sa trafostanice u zemljanom rovu Glavni razvodni ormar Razvodni ormari proizvodnog pogona i magacina (jednopolne šeme) Kablovski nosači (žičani regali) Napajanje motora i fiksnih potrošača Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Proračun električnih instalacija Predmer i predračun U projektu dojave požara je obuhvaćeno sledeće: Raspored javljača požara i sirena Instalacija Tehnički opis Proračun dojave požara Predmer i predračun Za cenu i uslove plaćanja javite se na...

Projekat gromobrana sa ranim startovanjem

Predmet projekta je zaštita objekta javne namene gromobranom sa štapnom hvataljkom i uređajem za rano startovanje. Odabran je gromobran SERELI – SKYLINCE SL25 sa vremenom prednjačenja 40us. Spusni vodovi su urađeni aluminijumskom žicom o10mm koja je povezana na postojeći temeljni uzemljivač od čelične pocinkovane trake FeZn 25x4mm. Projekat se sastoji od: Tekstualni deo Proračun gromobrana Predmer i predračun Grafički deo (crteži) Za cenu i uslove plaćanja javite se na...