Kontrola gromobranskih instalacija i kontrola unutrašnjih električnih instalacija

U tabeli su navedeni periodi kontrole gromobranske instalacije u zavisnosti od nivoa gromobranske zaštite:

Nivoi zaštite    Interval između kontrola

I                         2 godine

II                        4 godine

III i IV                6 godina

Provera unutrašnjih električnih instalacija se radi:

  • pre puštanje u rad instalacija
  • nakon rekonstrukcije instalacija
  • periodično u skladu sa aktom organizacije (a najkasnije u periodima od 3 godine)