Projekat električnih instalacija proizvodnog pogona sa magacinom

Za predmetni objekat koji se sastoji od proizvodnog dela (motorni pogon za proizvodnju stočne hrane ekstrudiranje soje) i magacinskog dela (magacin gotovih prizvoda) urađen je Projekat elektroenergetskih električnih instalacija (jake struje) i projekat dojave požara.

U projektu jake struje je obuhvaćeno sledeće:

 1. Spoljni napojni kablovi sa trafostanice u zemljanom rovu
 2. Glavni razvodni ormar
 3. Razvodni ormari proizvodnog pogona i magacina (jednopolne šeme)
 4. Kablovski nosači (žičani regali)
 5. Napajanje motora i fiksnih potrošača
 6. Osvetljenje i protivpanično osvetljenje
 7. Proračun električnih instalacija
 8. Predmer i predračun

U projektu dojave požara je obuhvaćeno sledeće:

 1. Raspored javljača požara i sirena
 2. Instalacija
 3. Tehnički opis
 4. Proračun dojave požara
 5. Predmer i predračun

Za cenu i uslove plaćanja javite se na mail.