Merenje, ispitivanje i atesti

Vršimo pregled, merenje, ispitivanje električnih instalacija i izdavanje Stručnog nalaza (atesta).

Stručni nalaz (Atest) se koristi kod:

  • priključenja objekta na elektroenergetsku mrežu kao dokaz o ispravnosti instalacija i uzemljanja
  • tehničkog prijema objekata
  • tehničkog prijema solarnih elektrana