Мерење, испитивање и атести

Вршимо преглед, мерење, испитивање електричних инслација и издавање Стручног налаза (Атеста)