Način obračuna računa kod proizvođača električne energije (vlasnici solarne elektrane)

Pozdra,

Posle 1. dobijenog računa za obračun potrošene i proizvedene električne energije nisam mogao detaljno da ispratim sve pozicije u Računu pa sam potražio objašnjenje od Distribucije (EPS Snabdevanje). Dobio sam sledeći mail sa pojašnjenjima koji i nekom eod vas može poslužiti..

Поштовани,

Како је у самој Уредби о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача јасно наведено, преузета електрична енергије је електрична енергија коју преузме купац-произвођач из електроенергетског система. Испоручена електрична енергија је активна електрична енергија коју објекат за производњу електричне енергије из обновљивих извора испоручи у електроенергетски систем. Утрошена електрична енергија је разлика између преузете и испоручене електричне енергије (по тарифама).

На рачуну су представљени подаци о укупно преузетој енергији из мреже и укупно испорученој енергији од стране купца-произвођача, по тарифама.

Разлика преузете и испоручене енергије је нето енергија, односно утрошена енергија.

Уколико купац-произвођач у одређеном обрачунском периоду испоручи више енергије у систем него што преузме енергије, тај вишак се преноси у наредни период. Вишак се дели на тарифе у зависности од тога у којој тарифи је енергија испоручена и тим вишком се умањује нето енергија.

Вишак се кумулира у периоду мање потрошње и користи се у периоду веће потрошње, до периода поравнања (до 31.03. наредне године). Пример:Јул 2022. ​
Преузета енергијаИспоручена енергијаВишак енергије из претходног периодаВишак енергије за наредни период
123(2-1+3)
Виша тарифа80010000200
Нижа тарифа30010000


Август 2022. ​
Преузета енергијаИспоручена енергијаВишак енергије из претходног периодаВишак енергије за наредни период
123(2-1+3)
Виша тарифа600900200500
Нижа тарифа200000


Поред енергије за обрачун, у сваком обрачунском периоду, независно од утрошене енергије, обрачунавају се и порези, акцизе, накнаде и такса за јавни медијски сервис, у складу са прописима.

Накнaда за приступ систему обрачунава се у складу са Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије Агенције за енергетику Републике Србије којом је прецизирано да се купцима-произвођачима, услуга приступа систему за дистрибуцију електричне енергије обрачунава према тарифама по тарифним елементима “активна снага”, “активна енергија” и “реактивна енергија”, за електричну енергију која се преузима из дистрибутивног система.

Имајући у виду то да су код нето мерења цене одређене у висини цена на гарантованом снабдевању и да је у цене на гарантованом снабдевању урачунат и трошак за приступ дистрибутивном систему, део накнаде је већ садржан у цени за утрошену енергију. Купац-произвођач је дужан да Оператору дистрибутивног система плати трошкове за приступ дистрибутивном систему за укупну количину преузете енергије. С обзиром на то да је део тих трошкова већ урачунат у износ утрошене енергије, купац је у обавези да плати разлику. Разлика од преузете до утрошене енергије се засебно обрачунава кроз ставку 7 – “Накнада за обрачун приступа ДС за разлику преузете и утрошене електричне енергије”. Другим речима, део накнаде је обрачунат кроз цену за утрошену енергију, а остатак кроз ставку која се односи на накнаду за разлику преузете и утрошене енергије. Ова ставка улази у основицу за акцизу и ПДВ.

Пример рачунице (домаћинство – широка потрошња) за ставку 7 је следећа:

Преузета енергија (количина)Утрошена енергија (количина)Цена приступа ДС*Накнада за обр. приступа ДС за разлику преузете и утрошене ел. енергије
Виша тарифа: 500Виша тарифа: 50Виша тарифа: 3,879(500-50)*3,879+(200-200)*0,970=1.745,55 ​
Нижа тарифа: 200Нижа тарифа: 200Нижа тарифа: 0,970

*Одлуку о цени приступа дистрибутивном систему можете пронаћи на сајту “Електродистрибуције Србије” и на сајту Агенције за енергетику Републике Србије.

Накнаде, акциза и ПДВ обрачунавају се на преузету енергију, у складу са важећим прописима Републике Србије.

Још неке од одговора на најчешћа питања можете прочитати на нашем сајту: https://www.eps.rs/cir/snabdevanje/Pages/kupac-proizvodjac.aspx.

Не препуштајући ништа случају, упутили смо захтев Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуцији“, који врши очитавање мерних места, да провери податке које нам је доставио за Ваше мерно место, имајући у виду да сматрате да нисте толико електричне енергије преузели из система. По добијању одговора, обавестићемо Вас.